Over ‘De Uitdaging’

Het internetproject ‘De Uitdaging’ is een toolbox. Dat wil zeggen: U kiest zelf welke instrumenten uit deze ‘gereedschapskist’ en in welke volgorde of samenstelling u die onderdelen van het project wilt gebruiken. Nog afgezien van de vraag of u het materiaal individueel of in groepsverband gebruikt.
De toolbox ‘De Uitdaging’ heeft een eigen structuur van vier hoofddelen elk afgesloten met een geloofsgesprek. Een video maakt deel uit van elk van die vier geloofsgesprekken. Deze vier video’s zijn op hun beurt samengesteld uit tien interviews waarvan de tekst integraal is opgenomen in het project. Die structuur laat echter alle mogelijkheden onverlet die de gebruiker/-ster heeft bij het samenstellen van een eigen programma.
Een paar suggesties. De tien stellingen zijn geschikt voor een serie leerhuisbijeenkomsten. Misschien kiest u alleen voor de stellingen over Paulus voor een toegespitst, kort leerhuis. De keuze kan ook vallen op het tweede hoofddeel van het project, over Jezus. Combinaties zijn ook mogelijk, afhankelijk van beschikbare tijd. Waarschijnlijk zullen keuzes moeten worden gemaakt, gezien de hoeveelheid materiaal.
De vier geloofsgesprekken grijpen terug op de tien stellingen maar gaan niet óver die stellingen. Voor elk geloofsgesprek is een thema gekozen dat voortvloeit uit dat deel van het project waarvan het betreffende geloofsgesprek de afsluiting is. Ieder kan persoonlijk nadenken over de vragen die worden voorgesteld voor het gesprek. Maar het gesprek zelf vindt plaats in een groep. Misschien besluit de gespreksleider/-ster om zelf een gespreksopening te bedenken. Dan blijven de vier video’s die daarvoor bedoeld zijn aan de kant.
Misschien wilt u in de aangeboden structuur al het materiaal gebruiken. Zeker in dat geval wordt het project over een lange periode, van misschien wel meer dan één seizoen, uitgesmeerd. En vergeet vooral niet dat de deelnemers aan uw groep thuis ook alles kunnen lezen en bekijken. Kortom, het is he-le-maal aan u! Dát is een toolbox. Maar er is meer in het leven dan structuur en keuzevrijheid. In een artikel voor het blad Kerk en Israël Onderweg is dat als volgt verwoord:

 

Leren van de joods-christelijke dialoog – een uitdaging!

De Protestantse Raad voor Kerk en Israël legt de lat hoog met een uitdagend experiment. In samenwerking met de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk is een begin gemaakt met een online toolbox. Letterlijk betekent dat: een internet-gereedschapskist. Maar liever spreken we van een dialoogdoos. Het gaat om een grote hoeveelheid informatief materiaal dat via internet beschikbaar wordt gesteld: geïllustreerd lees- en studiemateriaal, tien interviews met deskundigen, vier video’s samengesteld op basis van de interviews, stof voor geloofsgesprekken en links naar de bronnen van dat alles. De eerste bijdrage aan de dialoogdoos heet ‘De Uitdaging’. Want het is in veel opzichten een uitdaging om te leren van de joods-christelijke dialoog. Individueel of in groepsverband.
Waarom een uitdaging?
Tien stellingen vormen de basis van het project. Na een eerste, inleidende stelling over het belang van de dialoog met het Jodendom, volgen steeds drie stellingen: over Jezus, over Paulus en over ons. Met behulp van christelijke en joodse gesprekspartners die we in de dialoog hebben leren kennen, proberen we én Jezus én Paulus te begrijpen vanuit het Jodendom van hun tijd. Zo langzamerhand wisten we al dat Jezus volop deel uitmaakte van zijn joodse wereld. Maar wat is dan het specifieke van zijn optreden? Pas in de afgelopen jaren hebben we in de dialoog met Joden geleerd hoe ook Paulus past in het Jodendom van zijn tijd. En zo leren Joden en christenen dat Jodendom en christendom niet twee van elkaar vreemde en onveranderlijke grootheden zijn. En bovenal leren christenen vanuit die vroege verwantschap het Jodendom te accepteren en in zijn eigenheid te bevestigen. Als dat geen uitdaging is na tweeduizend jaar christendom!
Een uitdaging aan ons!
In de dialoog leren we niet alleen met het hoofd, we leren vooral met het hart. Want wat betekent het voor ons geloof wanneer we nieuw zicht krijgen op Jezus en zijn radicale boodschap over verzoening en vergeving? En wat betekent het wanneer we Paulus’ bedoelingen weer leren kennen? Bijvoorbeeld over de rechtvaardiging door het geloof. Daarover gaan de vier geloofsgesprek van ‘De Uitdaging’. De dialoog met het levende Jodendom is een uitdaging die ons geloof verrijkt.
Ds. Dick Pruiksma
Dick Pruiksma is voorzitter van de Protestantse Raad voor Kerk en Israël en samensteller van ‘De Uitdaging’.