2.4 Tweede geloofsgesprek

DE UITDAGING
Deel 2. Over Jezus

Thema: TOEKOMST

Geloofsgesprek

In dit hoofdstuk worden suggesties aangeboden om in de kring te komen tot een gesprek naar aanleiding van de stellingen 2, 3 en 4 van het project ‘De Uitdaging’. Voor wie extra tijd ter beschikking heeft, volgt ook bij dit tweede geloofsgesprek een excurs met extra informatie en vragen ter bespreking. De kring die gevormd wordt, is bedoeld voor een geloofsgesprek: we meten elkaar niet met de maat van het gelijk, we luisteren naar elkaars motieven. Daarbij is voor iedereen plek. De stellingen vormen slechts de achtergrond van dat gesprek.

Inleiding

Van de tien stellingen die samen ´De Uitdaging` vormen, gaan de stellingen 2, 3 en 4 over Jezus. In heel dit project proberen we te ontdekken wat wij, de christelijke gesprekspartners, in de dialoog met joden hebben geleerd en wat dat voor ons christelijk geloof zou kunnen betekenen. In een eerste ontmoeting rond stelling 1 van ´De Uitdaging` is gesproken over de relaties tussen de godsdiensten en over de bijzondere dialoog van christenen en joden. De drie volgende stellingen van ´De Uitdaging` gaan over Jezus. De stellingen bieden veel materiaal dat als achtergrond van het gesprek kan dienen. Maar een centraal thema is in ieder geval: Toekomst. Met dat onderwerp zetten we ons gesprek voort in deze tweede bijeenkomst.

Verkennend gesprek

De bijeenkomst zou kunnen beginnen met een kringgesprek waarin het thema ‘toekomst’ door de deelnemers verkend wordt. De gespreksleider kan daarbij de onderstaande vragen gebruiken.

 • Waar denkt u aan wanneer u aan de toekomst denkt?
  • Aan uw eigen toekomst?
  • Aan de toekomst van een volgende generatie?
 • Aan de toekomst van de wereld?
  • Wat vindt u van het ‘einde van de tijden’?
  • Speelt dat een rol in uw geloof?
  • Zo ja, wat stelt u zich daarbij voor?
  • Zo nee, kan het ‘einde’ van de tijd ook gemist worden?

Video

Voor de vier geloofsgesprekken van het project ‘De Uitdaging’ zijn video’s beschikbaar. Deze video’s kunnen dienen als inleiding op het gesprek. De tweede video heeft als thema ‘Toekomst’. Drie gasten verlenen hun medewerking: dr. Judith Frishman, hoogleraar Joodse Studies aan de universiteit van Leiden, ds. Jan Offringa, predikant in Wijk bij Duurstede en drs. Han Op ’t Land, lid van de Protestantse Gemeente in Weesp en Driemond. Klik hier op de videolink naar YouTube voor bijvoorbeeld full screen weergave. Klik op het beeld hier onder om op deze website te blijven.

Een gesprek over de inhoud van de video kan dienen als overgang naar de volgende onderdelen die worden voorgesteld voor dit geloofsgesprek.

Voortzetting van het gesprek

In de video zijn verschillende opvattingen te horen over ‘toekomst’. Het gesprek zou kunnen worden voortgezet met hulp van de volgende vragen:

 • In welk van de opvattingen herkende u zich het meest?
 • Wat vond u aantrekkelijk in de andere meningen over ‘toekomst’?
 • Speelt de wederkomst van Christus een rol in uw toekomstverwachting?
 • Volgens de evangeliën was de kern van Jezus’ boodschap: Bekeert u, want het Koninkrijk Gods is nabij gekomen. Wat zou Hij daarmee hebben bedoeld?

Vraag tot slot – misschien na een korte tijd van stille overweging:
Aan het slot van stelling 4 van ‘De Uitdaging’ wordt gezegd dat de toekomst van God al begonnen is in verzoening en vergeving. De ‘macht’ tot vergeving en verzoening is een macht die God aan alle mensen heeft gegeven (Matteüs 9:8). Wat betekent dat voor u?

Feedback

Uw reacties worden op prijs gesteld via info@joods-christelijke-dialoog.nl.

EXCURS BIJ HET TWEEDE GELOOFSGESPREK

Een andere wereld

De toekomstscenario’s zoals veel bijbelschrijvers die voor ogen hadden, zullen de meeste mensen vandaag nogal bizar in de oren klinken. De apocalyptische gedachte dat de sterren uit de hemel zullen vallen (Matt. 24: 29) past alleen binnen een voorwetenschappelijke wereld. In dat opzicht is de denkwereld van de evangeliën een andere dan onze wereld. En dat is nog maar één voorbeeld. Ook wanneer de Openbaringen van Johannes worden begrepen als troostliteratuur voor de vervolgde christelijke gemeenten in Klein-Azië aan het einde van de eerste eeuw en niet als een oneindige serie dreigementen, dan nog is de beeldtaal voor velen onverstaanbaar. Niet dat er geen apocalyptische toestanden zijn in onze tijd. Maar zelfs het lijden van de slachtoffers van al die oorlogen en conflicten sinds de tijd van Jezus is kennelijk niet genoeg om het einde naderbij te brengen. Misschien is het goed om in de kring een deel te lezen van de apocalyptische rede van Jezus in Matteüs 24.

Vragen voor het gesprek kunnen zijn:

 • Ook hier zou je kunnen spreken van troostliteratuur. Bijvoorbeeld in vers 9 waar de gemeenten in de tijd van Matteüs worden getroost met de gedachte dat hun lijden door Jezus zelf is voorzien. Ook vandaag wordt gesproken over ‘de vervolgde kerk’, bijvoorbeeld over christenen in China. Vindt u dat dat lijden in verband staat met het einde van de tijden?
 • Mag je zeggen dat de apocalyptische vorm waarin de verkondiging van Jezus in de evangeliën is gegoten, tijdgebonden is? Of duurt het gewoon allemaal wat langer, die toekomst van God?
 • Wat doen we met de historiciteit van de evangeliën? Met andere woorden: Wat zou voor ons vandaag de boodschap kunnen zijn?

Is de toekomst al begonnen?

In de stellingen 2, 3 en 4 van ´De Uitdaging`die over Jezus gaan, lezen we

 • dat Jezus een jood was en nooit anders heeft willen zijn;
 • dat Jezus zijn werkgebied letterlijk en figuurlijk in Israël vond;
 • dat Jezus een jood was behorende tot de apocalyptische stromingen van zijn dagen;
 • dat Jezus zijn volmacht als de Zoon van mensen zag in het vergeven van de zonden;
 • dat Jezus die volmacht gebruikte om hen die verloren dreigden te gaan te redden;
 • en hen vervolgens wegzond met de opdracht: zondig niet meer!

Wanneer we afzien van de noodzaak om vast te houden aan voor ons bizarre eindtijdscenario’s, dan valt des te meer op dat met name in stelling 4 van ´De Uitdaging` een bijzondere link wordt gelegd tussen heden en toekomst. Jezus identificeert zich met de Mensenzoon. De Zoon van mensen is niet alleen de rechter van de eindtijd maar ook degene die nu al de zonden vergeeft. Hij plaatst mensen daardoor recht voor God en draagt hen op verzoening te doen. Op die manier is de toekomst al begonnen. Ook wordt Matteüs 9: 8 genoemd waar de omstanders zich verbazen over het feit dat God de volmacht tot vergeving aan ménsen gegeven heeft. Aan ons allemaal dus.

Feedback

Uw reacties worden op prijs gesteld via info@joods-christelijke-dialoog.nl.

2.1 Stelling 22.2 Stelling 32.3 Stelling 42.4 Tweede geloofsgesprek